درباره ما

[rev_slider alias=”home-1″ order=”1,3,2″][/rev_slider]

پرورش قارچ برکت با ۶ سال گذشته در زمینه پرورش قارچ دکمه ای و در حال حاضر با پرورش قارچ گانودرما به منطور تولید محصولات درمانی مشتق شده از این قارچ فعال است .